Twoja przeglądarka jest nieaktualna.

Przeglądarka Internet Explorer nie jest już obsługiwana. Proszę zmienić przeglądarkę, aby uzyskać lepszą jakość strony.

Ochrona danych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Ważne jest dla nas, abyś był w pełni poinformowany o danych osobowych, które zbieramy podczas korzystania z naszych ofert i usług, oraz abyś wiedział, w jaki sposób je wykorzystujemy.

Wszędzie tam, gdzie DEKRA przetwarza dane osobowe, takie przetwarzanie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), w celach określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych oraz w celach wskazanych w ewentualnych dodatkowych informacjach o prywatności, które Państwu udostępniamy, gdy pozyskujemy dane.

Podmiot odpowiedzialny

DEKRA Certification sp. z o.o.
ul. Legnicka 48H, 54-202 Wrocław
e-mail: odo.pl@dekra.com

DEKRA Certification sp. z o.o. jest administratorem Państwa danych osobowych.
Państwa dane osobowe mogą być również współadministrowane przez DEKRA Certification sp. z o.o. oraz inne spółki należące do Grupy DEKRA na mocy umowy zawartej między tymi spółkami, jednak o takich sytuacjach każdorazowo informujemy w dedykowanej klauzuli informacyjnej lub w dodatkowym oświadczeniu o prywatności.

Odwiedzanie naszej strony internetowej

Rejestrujemy i zapisujemy adres IP Państwa komputera w celu przesłania na Państwa komputer zawartości naszej strony internetowej odwiedzanej przez Państwa (np. teksty, zdjęcia, pliki udostępnione do pobrania itp.) (por. art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzamy te dane również w celu zidentyfikowania i ścigania ewentualnych nadużyć. Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 6 ust.1 lit. f RODO. W tym kontekście naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu danych jest zapewnienie należytego funkcjonowania naszej strony internetowej i transakcji dokonywanych za jej pośrednictwem.

Inne cele

Przetwarzamy również dane osobowe, które użytkownik podaje dobrowolnie. Dane przetwarzane przez nas w tym kontekście obejmują dane klientów, pracowników i dostawców w zakresie niezbędnym do celów określonych w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

O ile przetwarzamy Państwa dane w sposób opisany powyżej w celu przyjęcia i realizacji Państwa zapytania, umówionego spotkania lub zamówienia (np. newslettera), są Państwo zobowiązani do udostępnienia nam tych danych. Bez tych danych nie jesteśmy w stanie zrealizować Państwa prośby.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, np. marketingowych (por. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie do czasu wycofania zgody.

Kontakt za pośrednictwem formularzy

W ramach kontaktu z DEKRA (np. poprzez formularze, e-mail, rozmowy telefoniczne) zbierane są dane osobowe. Na naszej stronie internetowej udostępniamy formularze do kontaktu z DEKRA, formularze zamówień, formularze do rezerwacji, formularze do tworzenia ofert, formularze do subskrypcji newslettera i inne (np. do zamawiania materiałów informacyjnych, składania skarg i reklamacji).

Jakie dane są zbierane w ramach poszczególnych formularzy, jest widoczne w danym formularzu. Dane te są zapisywane i wykorzystywane wyłącznie w celu wskazanym w formularzu, tj. w szczególności odpowiedzi na Państwa zapytanie, obsłudze zgłoszenia, jak również w celu kontaktu i technicznego zarządzania danymi. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest nasz prawnie uzasadniony interes w odpowiedzi na Państwa zapytanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub Państwa dobrowolnie udzielona zgoda w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeśli kontakt ma na celu realizację usługi lub podjęcie działań niezbędnych przed realizacją usługi wówczas do przetwarzania danych ma zastosowanie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, realizacja obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych (np. dla celów podatkowych, rachunkowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, takich jak np. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Państwa dane zostaną usunięte po zakończeniu przetwarzania Państwa żądania / zrealizowaniu usługi. Proces ten zostaje zakończony, gdy tylko dana sprawa zostanie ostatecznie wyjaśniona a umowa zrealizowana i gdy nie ma przeciwwskazań prawnych do przechowywania danych (np. upłynął okres przetwarzania danych określony przez poszczególne przepisy prawne). Jeżeli podstawą przetwarzania danych będzie Państwa zgoda dane mogą być przetwarzane do czasu realizacji celu dla którego zostały zebrane lub do czasu wycofania przez Państwa udzielonej zgody.

Przekazywanie danych osobom trzecim

Z reguły przekazujemy Państwa dane do odpowiedniej spółki DEKRA, gdzie są one przetwarzane w celu dostarczenia usług i wsparcia, o które Państwo poprosili.

Oznacza to, że informacje mogą być również przetwarzane przez inne podmioty prawne Grupy DEKRA. Jednak takie przetwarzanie jest ograniczone do zakresu wymaganego do celów określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych lub do których inna osoba prawna działająca jako dostawca usług / podmiot przetwarzający musi przestrzegać instrukcji otrzymanych od administratora.

Dostawcy usług / procesorzy, którymi mogą być również inne podmioty, np. dostawcy usług informatycznych, są związani instrukcjami. W związku z tym podlegają naszym wymaganiom, które obejmują przetwarzanie Państwa danych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W szczególności są oni zobowiązani umową do traktowania Państwa danych w sposób ściśle poufny i nie mogą ich przetwarzać w celach innych niż uzgodnione.

Przekazanie danych do podmiotu przetwarzającego dane odbywa się na podstawie art. 28 ust. 1 RODO.

Nie sprzedajemy Państwa danych osobom trzecim ani nie udostępniamy ich w inny sposób w celach komercyjnych.

Poprzez integrację treści zewnętrznych (np. YouTube, Vimeo, Google, Facebook), dane takie jak adres IP, przeglądarka i zawartość Javascript mogą być przekazywane do wymienionych dostawców zewnętrznych, gdy strona jest ładowana. Jeśli nie chcą Państwo, aby dostawcy zewnętrzni otrzymywali ww. informacje, nie należy udzielać zgody na przetwarzanie plików cookies Marketing & Social Media. W rezultacie jednak nie będą Państwo mogli korzystać z tych funkcji na naszej stronie internetowej.

Poza tym przekażemy Państwa dane osobowe organom ścigania i ewentualnie poszkodowanym osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, jeżeli będzie to konieczne do wyjaśnienia nielegalnego korzystania z naszych usług lub do wszczęcia postępowania sądowego. Jednakże takie przekazanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy zaistnieją konkretne dowody na nielegalne postępowanie lub nadużycie. Przekazanie Państwa danych może mieć miejsce również wtedy, gdy przyczynia się to do egzekwowania warunków użytkowania przedmiotu zamówienia lub innych umów. Jesteśmy również prawnie zobowiązani do przekazywania informacji określonym organom publicznym na ich żądanie. Należą do nich organy ścigania, organy ścigające przestępstwa zagrożone karą grzywny oraz organy finansowe.

Przekazywanie tych danych opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w zwalczaniu nadużyć, ściganiu czynów karalnych oraz zabezpieczaniu, dochodzeniu i egzekwowaniu roszczeń, chyba że nasze interesy nie są nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku, gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym przetwarzać Państwa dane osobowe, np. realizować usługi we własnym imieniu, wówczas stają się odrębnymi administratorami danych osobowych i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych.

Przekazywanie danych do państw trzecich

DEKRA może przekazywać dane osobowe do podmiotów (np. dostawców usług IT), które będą przetwarzać dane osobowe w państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazywanie danych odbywać się będzie przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych na podstawie mechanizmów prawnych wskazanych w RODO, np. na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. W każdej chwili mają Państwo możliwość uzyskania od DEKRA dalszych informacji oraz otrzymania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

Bezpieczeństwo

DEKRA podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony wszelkich danych osobowych, które nam Państwo przekazują przed ich przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Dotyczy to również korzystania z usług zewnętrznych. Sprawdzamy skuteczność stosowanych przez nas środków ochrony danych i stale je ulepszamy zgodnie z rozwojem technologicznym. Wszelkie dane osobowe wprowadzane do formularzy online są szyfrowane podczas ich przesyłania za pomocą bezpiecznego procesu szyfrowania.

Analiza stron internetowych za pomocą Google Analytics

O ile wyrazili Państwo na to zgodę, niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Limited ("Google"). Korzystanie to obejmuje tryb pracy "Universal Analytics". Tryb ten umożliwia powiązanie danych, sesji i interakcji z pseudonimizowanym identyfikatorem użytkownika na różnych urządzeniach, co pozwala na analizę aktywności użytkownika niezależnie od urządzenia, z którego korzysta.

Google Analytics wykorzystuje małe pliki tekstowe zwane "cookies", które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Jeśli na tej stronie internetowej aktywna jest anonimizacja IP, Państwa adres IP zostanie najpierw zanonimizowany przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Należy pamiętać, że ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem anonimizacji IP w celu zapewnienia anonimowego zapisu adresów IP (zwanego również maskowaniem IP). Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z żadnymi innymi danymi Google. Więcej informacji na temat warunków świadczenia usług i ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/us.html i/lub https://policies.google.com/?hl=en.

Podstawą prawną do korzystania z Google Analytics jest Państwa oświadczenie o wyrażeniu zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Google, na zlecenie operatora tej strony internetowej, będzie korzystał z tych informacji w celu analizy korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących jego aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu na rzecz operatora strony internetowej.

Przesłane przez nas dane oraz dane związane z cookies, rozpoznawaniem użytkownika (np. User-ID) lub ID reklam są automatycznie usuwane po 26 miesiącach.

Prawo do wycofania zgody

W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody ze skutkiem na przyszłość.

W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby uniemożliwić zapisywanie plików cookies. Zwracamy jednak uwagę, że może to uniemożliwić Państwu korzystanie z pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej.

Ponadto można zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przekazywaniu ich do Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki.

Pliki Opt-Out cookies zapobiegają również gromadzeniu Państwa danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej w przyszłości. Aby zapobiec gromadzeniu danych na różnych urządzeniach przez Universal Analytics, należy zrezygnować z tej funkcji na wszystkich urządzeniach, z których Państwo korzystają. Klikając tutaj można ustawić plik Opt-Out cookie: Zapisz Google Analytics Opt-Out Cookie

Ponadto, mają Państwo również możliwość określenia, jakie rodzaje plików cookies chcą Państwo zaakceptować lub odrzucić z naszej strony internetowej, zmieniając ustawienia plików cookie .

Aby nasza oferta internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika i jak najlepiej spełniała jego potrzeby, w niektórych obszarach używamy plików cookies. Cookie to mały plik, który jest zapisywany lokalnie na Państwa komputerze, gdy tylko odwiedzą Państwo daną stronę internetową. Cookies pozwalają nam również na analizę korzystania z naszej strony internetowej. Sami mogą Państwo zdecydować, na które pliki cookies wyrażają Państwo zgodę, a które odrzucają. W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoją decyzję.

Więcej informacji znajduje się w naszych ustawieniach prywatności danych .

Nasza strona może wykorzystywać przyciski do następujących sieci społecznościowych

Meta Platforms
Meta Platforms Ireland Limited
1601 S. California Ave,
Palo Alto,
CA 94304,
USA

LinkedIn
LinkedIn Corporation,
2029 Stierlin Court Mountain View,
CA 94043,
USA

Twitter
Twitter Inc,
1355 Market St, Suite 900,
San Francisco,
CA 94103,
USA

YouTube
YouTube, LLC,
901 Cherry Ave..,
San Bruno CA 94066,
USA

Na przyciskach widoczne są loga poszczególnych sieci społecznościowych. Przyciski te nie są jednak standardowymi wtyczkami społecznościowymi, tzn. wtyczkami udostępnianymi przez sieci społecznościowe, lecz linkami z ikonami przycisków. Przyciski te są aktywowane tylko poprzez celowe działanie (kliknięcie). Dopóki nie klikną Państwo przycisków, żadne dane nie zostaną przekazane do sieci społecznościowych. Klikając na przyciski, użytkownik wyraża zgodę na komunikację z serwerami sieci społecznościowych, aktywując w ten sposób przyciski i tworząc link.

Po kliknięciu, przycisk działa jako wtyczka udostępniania. Sieć społecznościowa uzyskuje wtedy informacje o odwiedzonej stronie, którymi można się podzielić z przyjaciółmi i kontaktami. Aby móc "udostępniać" informacje, muszą być Państwo zalogowani. Jeżeli nie są Państwo zalogowani, nastąpi przekierowanie na stronę logowania sieci społecznościowej, która została przez Państwa kliknięta, opuszczając w ten sposób strony dekra.com. Jeśli są Państwo zalogowani, Państwa "lubię to" lub polecenie danego artykułu zostanie przesłane.

Po aktywacji przycisku sieci społecznościowe otrzymają również informację, że weszli Państwo na daną stronę naszej witryny i kiedy to zrobiliście. Ponadto mogą zostać przekazane takie informacje jak adres IP, dane dotyczące używanej przeglądarki i ustawienia językowe. Jeśli klikną Państwo przycisk, Państwa kliknięcie zostanie przekazane do sieci społecznościowej i wykorzystane zgodnie z jej polityką danych.

W przypadku kliknięcia przycisku nie mamy żadnej kontroli nad gromadzonymi danymi i operacjami przetwarzania danych. Nie jesteśmy odpowiedzialni za to przetwarzanie danych, ani nie jesteśmy administratorem danych w rozumieniu RODO. Nie znamy również pełnego zakresu gromadzenia danych, ich podstawy prawnej, celów i okresów przechowywania. Z tego względu podane tutaj informacje mogą być niekompletne.

Dane będą przekazywane niezależnie od tego, czy rzeczywiście posiadają Państwo konto u tego dostawcy i czy są Państwo tam zalogowani. Jeśli są Państwo zalogowani u danego dostawcy, Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do Państwa konta. Usługodawcy mogą również wykorzystywać pliki cookie na Państwa komputerach, aby Państwa śledzić.

O ile nam wiadomo, dostawcy ci zapisują te dane w profilach użytkowników, które wykorzystują do celów reklamowych, badań rynkowych i/lub projektowania stron internetowych zorientowanych na popyt. Tego typu analizy przeprowadzane są (również w przypadku użytkowników niezalogowanych) w celu prezentowania reklam zorientowanych na zapotrzebowanie oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników. Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, należy zwrócić się do odpowiedniego dostawcy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez dany portal społecznościowy, a także w celu zapoznania się z Państwa prawami i ustawieniami prywatności, prosimy o zapoznanie się z informacjami udostępnianymi przez następujące portale społecznościowe:

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby sieci społecznościowe pozyskiwały dane na Państwa temat, nie należy klikać tego przycisku.

Standardowe okresy usuwania danych

Przepisy prawne określają liczne okresy przechowywania danych i obowiązki w tym zakresie. Po upływie tych okresów odpowiednie dane są rutynowo usuwane. Dane, których nie dotyczą powyższe okresy przechowywania i obowiązki, są usuwane lub anonimizowane, gdy tylko cele określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych przestają obowiązywać. O ile niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie zawiera odmiennych postanowień dotyczących przechowywania danych, gromadzone przez nas dane będą przechowywane tak długo, jak długo będą potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone.

Inne wykorzystanie danych i usuwanie danych

Dalsze przetwarzanie lub wykorzystywanie Państwa danych osobowych odbywa się zasadniczo tylko w zakresie dozwolonym na podstawie regulacji prawnych lub w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie lub wykorzystywanie danych. W przypadku dalszego przetwarzania w celach innych niż te, dla których dane zostały pierwotnie zebrane, poinformujemy Państwa o tych innych celach i przekażemy Państwu wszystkie istotne informacje przed ich dalszym przetwarzaniem.

Prawo dostępu do danych

W każdej chwili mogą Państwo żądać od nas informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych Państwa dotyczących w zakresie określonym w art. 15 RODO. W tym celu prosimy o kontakt z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem podanym poniżej.

Prawo do sprostowania danych

Przysługuje Państwu prawo żądania od nas poprawienia bez zbędnej zwłoki wszelkich nieprawidłowych danych osobowych Państwa dotyczących (art. 16 RODO). W tym celu prosimy o kontakt z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem podanym poniżej.

Prawo do usunięcia danych

Jeśli zachodzą przyczyny prawne określone w art. 17 RODO, mają Państwo prawo do natychmiastowego usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym") danych osobowych dotyczących Państwa. Te powody prawne obejmują: dane osobowe nie są już konieczne do celów, dla których były przetwarzane, lub wycofują Państwo swoją zgodę, a nie ma innych podstaw prawnych do przetwarzania; osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu (i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania - nie dotyczy sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej). Aby skorzystać z powyższego prawa, należy skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem kontaktowym podanym poniżej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Jeśli kryteria określone w art. 18 RODO są spełnione, mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych. Zgodnie z tym artykułem ograniczenie przetwarzania danych może być wymagane w szczególności, jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda ograniczenia ich wykorzystania, lub jeśli osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Aby skorzystać z powyższego prawa, należy skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem kontaktowym podanym poniżej.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO. Oznacza to, że mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi, np. innemu dostawcy usług. Warunkiem koniecznym jest, aby przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody lub umowy i odbywało się w sposób zautomatyzowany. Aby skorzystać z powyższego prawa, należy skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem kontaktowym podanym poniżej.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu w dowolnym momencie na mocy art. 21 RODO wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Zaniechamy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub jeśli przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń. Aby skorzystać z powyższego prawa, należy skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem kontaktowym podanym poniżej.

Prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych

Przysługuje Państwu prawo do wycofania każdej udzielonej nam zgody w dowolnym momencie na mocy art. 7 RODO. Aby skorzystać z powyższego prawa, należy skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem kontaktowym podanym poniżej.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych Państwa dotyczących jest niezgodne z prawem lub niedopuszczalne, mają Państwo prawo wnieść skargę do właściwego dla nas organu nadzorczego pod adresem:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

W przypadku, gdy aktualizacja informacji wymaga dostosowania niniejszej polityki prywatności, zastrzegamy sobie prawo do jej zmiany. Obecna wersja jest datowana na 12.01.2022 r.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, prośby o informacje, wnioski lub skargi prosimy kierować bezpośrednio do naszego Inspektora ochrony danych:

Inspektor ochrony danych

Hanna Korol

DEKRA Certification sp. z o.o.
ul. Legnicka 48H, 54-202 Wrocław
e-mail: odo.pl@dekra.com